CENTRUM KURSÓW I SZKOLEŃ

Poznań 618391004, 618391005 • Szczecin 914201333

Nie wiadomo jak długo potrwa epidemia COVID-19. Podjęliśmy dezycję o wznowieniu kształcenia na kursach od lipca 2020r.

Wszystkie szkolenia organizowane przez CKiS będziemy prowadzić zgodnie z rekomendacjami KRF dla organizatorów szkoleń i fizjoterapeutów w zakresie organizacji i realizacji szkoleń podyplomowych.

Najważniejsze jest dla nas Wasze bezpieczeństwo, dlatego prosimy, abyście na terenie Uczelni przestrzegali zasad, które dotyczą m.in.:

 • dezynfekcji rąk,
 • noszenia maseczek,
 • zachowania bezpiecznego dystansu.

Na miejscu znajdziecie instrukcje, które dokładnie określają, jak się zachować, by udział w kursie przebiegał bezpiecznie dla Waszego i naszego zdrowia. Jeżeli w ciągu ostatnich dni mieliście kontakt z kimś chorym albo macie objawy przeziębienia, takie jak temperatura czy kaszel, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zostańcie w domu. 

Wewnętrzny regulamin funkcjonowania Centrum Kursów i Szkoleń WSEiT w czasie epidemii Covid-19 

Podstawa prawna :

Rekomendacje KRF dla organizatorów szkoleń i fizjoterapeutów

Rekomendacje z września 2020r. MNiSW dla władz uczelni dot. organizacji kształcenia w nowym roku akademickim

 1. Na szkolenie może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
 2. Każda osoba uczestnicząca w szkoleniu jest zobowiązana przesłać najpóźniej na 2 dni przed kursem wypełnioną ankietę epidemiologiczną i podpisane oświadczenie (załącznik nr 1 - Ankieta wstępnej kwalifikacji oraz załącznik nr 2 oświadczenie) na adres kursy@wseit.edu.pl
 3. W wejściu do budynku każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek zdezynfekować ręce oraz poddać się pomiarowi temperatury ciała zachowując bezpieczną odległość (załącznik nr 3 – Ankieta aktualizacyjna)
 4. Każdy uczestnik szkolenia, w tym prowadzący szkolenie instruktor oraz osoby zapewniające obsługę, powinny wypełnić i podpisać przed rozpoczęciem każdego dnia szkolenia ankietę aktualizacyjną (załącznik nr 3 – Ankieta aktualizacyjna) dotyczącą ryzyka zachorowania na COVID-19
 5. Należy maksymalnie ograniczyć ilość rzeczy przynoszonych na zajęcia. Wszystkie rzeczy muszą zostać pozostawione w szatni, dotyczy to także telefonów komórkowych. Plecak, torbę, kurtkę, telefon należy zostawić w szatni w zamkniętych i podpisanych foliowych workach
 6. Jedzenie i napoje przyniesione na szkolenie można spożywać tylko poza salą wykładową w której odbywa się szkolenie
 7. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia środków dezynfekujących w trakcie trwania szkolenia oraz rękawiczek jednorazowych (jeśli uczestnik chce z nich skorzystać)
 8. Uczestnik szkolenia przechodzi na salę wykładową, gdzie przygotowane są stanowiska pracy w taki sposób, aby zachować wymagany odstęp pomiędzy nimi
 9. Na sali wykładowej są dostępne środki do dezynfekcji rąk oraz zdezynfekowania sprzętu i leżanki
 10. Przed wejściem na salę, w której odbywać się będzie szkolenie każdy z uczestników musi zdezynfekować ręce. Po każdorazowym opuszczeniu miejsca, w którym realizowane jest szkolenie, uczestnik zobowiązany jest do ponownej dezynfekcji rąk. Środki do dezynfekcji zobowiązany jest zapewnić organizator szkolenia
 11. W przypadku realizacji części praktycznych szkolenia uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed kontaktem z inną osobą.
 12. W przypadku używania jakiegokolwiek sprzętu w formie pomocy dydaktycznych należy zdezynfekować go przed i po każdorazowym użyciu (kontakcie z uczestnikiem szkolenia lub prowadzącym
 13. W przerwach obowiązkowo należy opuścić salę wykładową i otworzyć okna celem wywietrzenia
 14. Rekomenduje się spędzanie przerw na świeżym powietrzu
 15. Rekomenduje się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie uczelni w miejscach wspólnych jak korytarze, łazienka
 16. Rekomenduje się aby instruktorzy oraz uczestnicy szkolenia nosili maseczki w przestrzeniach wspólnych
 17. Instruktorzy oraz uczestnicy szkolenia powinni zabezpieczyć się w maseczką ochronną we własnym zakresie. Na życzenie uczestnika kursu CKiS udostępnia maseczkę jednorazowego użytku
 18. Sprzęt i podłoga na sali wykładowej jest dezynfekowana każdego dnia przez rozpoczęciem zajęć przez pracowników obsługi organizatora szkolenia
 19. Jeżeli instruktor zaobserwuje u uczestnika szkolenia infekcję górnych dróg oddechowych, kaszel zobowiązany jest wyprosić taką osobę z sali i skierować ją do izolatorium ( sala nr 8). Następnie uczestnik szkolenia kontaktuje się z lekarzem POZ lub stacją pogotowia ratunkowego gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego
 20. W przypadku, gdy uczestnik szkolenia został podejrzany o zakażenie wirusem i skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien zawiadomić o tym Kanclerza Uczelni, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne
 21. Jednocześnie Kanclerz szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u uczestnika szkolenia, instruktora lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 22. Jeśli w czasie do 14 dni od realizacji szkolenia uczestnik zaobserwuje u siebie objawy choroby COVID-19 należy niezwłocznie poinformować o tym organizatora szkolenia

Szkolenia w CKiS w czasie epidemii Covid-19

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia COVID-19 wdrożyliśmy odpowiednie działania i procedury.

Wdrożone działania:

 • Warunkiem dopuszczenia uczestnika do udziału w zajęciach jest przeprowadzenie ankiety, której celem jest ustalenie występowania u uczestnika i jego najbliższego otoczenia objawów choroby lub ryzyka zakażenia COVID-19 i pozytywna jej weryfikacja.
 • Przy wejściu i na sali wykładowej znajdują się preparaty do dezynfekcji rąk
 • Nasi instruktorzy oraz pracownicy otrzymali szczegółowe wytyczne i wskazówki jak należy postępować, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo prowadzenia szkoleń
 • Wszyscy pracownicy CKiS będą przebywać w maseczkach ochronnych
 • Szkolenia realizujemy z zachowaniem odpowiednich odstępów
 • Na sali wykładowej nie można spożywać posiłków, ani przebywać w niej podczas przerw
 • Wprowadzone zostały procedury utrzymania czystości i stosowania środków dezynfekujących zgodnie z wytycznymi GIS:

- sale wykładowe zostały wyposażone w płyny antybakteryjne i są odkażane po zakończeniu szkolenia

- wszystkie miejsca newralgiczne takie jak: klamki, stoły, poręcze, kontakty dezynfekujemy na bieżąco

- rekomendujemy w przerwach wietrzenie sali wykładowej oraz dezynfekcję sprzętu i kozetek

 Obowiązki uczestników szkoleń:

 • Warunkiem przyjęcia uczestnika na szkolenie jest wypełnienie, podpisanie i przekazanie do biura CKIS ankiety epidemiologicznej, zasad higieny oraz oświadczenia. Podpisanie dokumentów jest równocześnie wyrażeniem zgody uczestnika na udział w zajęciach
 • Uczestnik szkolenia po wejściu do budynku dezynfekuje ręce płynem i poddaje się pomiarowi temperatury (stwierdzenie temperatury powyżej 38 st. C. może być podstawą odmowy dopuszczenia do udziału w szkoleniu)
 • Uczestnik szkolenia ma obowiązek zabezpieczyć się w maseczkę ochronną (w przypadku jej braku, na życzenie uczestnika CKiS udostępnia maseczkę)
 • Uczestnik szkolenia ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej oraz dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek jednorazowych podczas zajęć
 • Należy maksymalnie ograniczyć ilość rzeczy przynoszonych na zajęcia. Wszystkie rzeczy muszą zostać pozostawione w szatni, dotyczy to także telefonów komórkowych. Plecak, torbę, kurtkę, telefon należy zostawić w szatni w zamkniętych i podpisanych foliowych workach
 • W przypadku jakichkolwiek zmian dotyczących kwestii zawartych w ankiecie, w tym w szczególności pojawienia się objawów zakażenia u uczestnika lub któregokolwiek z jego domowników ( jeśli te objawy pojawiły się podczas pobytu na szkoleniu), uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania udziału w zajęciach i powiadomienie przedstawiciela CKiS.
 • W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa Powiatowy Inspektor Sanitarny powinien zawiadomić o tym Kanclerza Uczelni, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne. Jednocześnie Kanclerz Uczelni mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u uczestnika szkolenia, instruktora lub pracownika jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Na bieżąco monitorujemy komunikaty Głównego Inspektoratu Sanitarnego i stosujemy się do wytycznych. 

Back to Top